Criteris d’avaluació

3r ESO Síntesi de PROGRAMACIÓ

Continguts

ORTOGRAFIA:
Accentuació. Accents diacrítics. Dièresi. Separació de síl·labes. Dígrafs. Ortografia de vocals i consonants.
Fonètica del vocalisme
MORFOLOGIA: Les categories morfològiques:. El substantiu, l’adjectiu, etc.
Saber-les reconèixer i analitzar.
SINTAXI: El SN i el SV.
Els sintagmes.
Funcions sintàctiques dels complements.
LÈXIC: Diccionari de paraules. Definicions. Sinònims i antònims.


LITERATURA
Lectura de poemes. Creació d’un poemari a partir de l’elaboració de poemes propis i d’altres. Lectura dramatitzada de textos teatrals. Estudi i interpretació.
Lectura de llibres adequats per al nivell de 3r d’ESO. Comentaris a classe de l’argument, de qüestions lingüístiques (vocabulari, etc.) i d’altres que puguin sorgir de la lectura en grup.
Anàlisi de l’estructura del text.
El resum.
L’esquema.
L’exposició oral. Teoria i pràctica


Elaboració d’una revista (en paper o blog) amb diferents articles periodístics: notícia, crònica, entrevista, crítiques, etc.


Criteris d’avaluació

S’avaluaran continguts, procediments i actituds, relacionats amb les competències bàsiques de tercer
Cada alumne/a al llarg del trimestre tindrà diverses notes:
1.- EXÀMENS DE LLENGUA
2.- DOSSIER DE TEXTOS: REVISTA/BLOG
3.- LLIBRE DE LECTURA I FITXES DE LECTURA: un per trimestre (préstec o propi)
4- EXPOSICIÓ ORAL dels LLIBRES DE LECTURA (o altres temes que s'acordin)
5.- ACTITUD A CLASSE I DEURES (Activitats del llibre digital, apunts de les exposicions orals...). LA NOTA DEL TRIMESTRE SERÀ LA MITJANA D’AQUESTES CINC NOTES

La nota s’apuja millorant i ampliant el dossier de textos i la resta de la feina feta.
* Per aprovar l’assignatura és imprescindible:
. Tenir a partir d’un 5 a la nota de mitjana dels exàmens.
. Presentar tots els treballs del dossier de textos.
. Tenir la nota d’actitud aprovada.
. La no presentació de les exposicions orals abaixa 1 punt la nota del trimestre.


* L’alumnat amb la llengua catalana suspesa de 2n ESO han de portar la feina encomanada abans de cada avaluació.